Juridik inom Silverunit

Juridisk information gällande olika mediaformat
Dessa flikar innehåller de villkor som vi använder oss av i alla kontakter och affärer. De gäller även besök på hemsidor inom vår grupp och regi samt andra förekommande digitala och analoga medier så som telefon, e-post och dokument.

Välj önskar rubrik för att ta del av villkor som kan gälla dig.

Användarvillkor
Dessa villkor gäller för användande ("Användarvillkor") av alla webbplatser och länkade platser ägda av Silverunit Group, Silverunit Systems, Silverunit Recilience, inklusive platser för enskilda produkter och tjänster inom organisationen (gemensamt kallade "Platserna"). Platserna är en egendom som ägs av och tillhör Silverunit Group AB ("Silverunit"). GENOM ATT ANVÄNDA PLATSERNA SAMTYCKER DU TILL VÅRA VILLKOR, OM DU INTE SAMTYCKER, ANVÄND INTE PLATSERNA.

Silverunit, förbehåller sig rätten, att utan förvarning lägga till, ta bort, ändra och justera i Användarvillkor. Ansvaret att hålla sig uppdaterad på vilka villkor som gäller just nu ligger på den enskilde användaren, besökaren av Platserna. Fortsatt användning av Platserna, även efter att ändringar har skett, innebär att användaren, besökare av Platserna, godkänner och samtycker med ändringarna.

Innehållet
All text, bilder, logotyper, dokument, visuella- och användargränssnitt, ljud samt datorkod, struktur, formgivning och uttryck (gemensamt kallat "Innehållet"), som finns på Platserna, är ägt av Silverunit och är skyddat av immaterialrätt och upphovsrätt. All form av kopiering, duplicering, överföring, spegling eller annan distrubition av Innehållet, oavsett till vilket medium, är otillåten, utom via av Silverunit uppsatta funktioner för delning av Innehållet. Material så som dokument, ljud, bild och text avsett för informationshämtning, stöd vid användande av produkt/tjänst, som av Silverunit gjorts tillgänglig, får användas fritt sålänge som (1) Innehållet används helt eller delvis i oförändrat skick, (2) Innehållet har tydlig källhänvisning, (3) Silverunit lämnas fria från ansvar för hur Innehållet används och konsekvenser av användande av Innehållet.

Användande av Platserna
All användning av Platserna som kan klassas som, ej behörig användning, är ej tillåten. Detta omfattar, men ej begränsat till, hacking, lösenordsinsamling, intrång, sökning av sårbarhet, förfalskning av utgivare eller avsändare, återskapning av Platsernas utforming och funktioner i syfte att skada eller skapa orimlig arbetsbörda för Platsernas struktur, funktioner eller ägare.

Silverunit förbehåller sig att, helt eller delvis, blockera alla typer av sådan, samt annan olaglig, aktivitet utan förvarning.

Köp
Andra villkor kan förekomma, tillkomma, vid köp eller användande av produkter, tjänster, erbjudanden, funktioner och andra aktiviteter som är knutna till Platserna och dessa villkor inkluderas i de villkor som visas enskilt, genom länk eller referat. Silverunit får när som helst göra ändringar i produkters, tjänsters, information utan offentliga meddelanden, likväl som att information kan vara föråldrad. Korrekt information ska du då kunna fås av representanter till Silverunit.

Säkerhet, inlogg och lösenord
Vissa av Platserna tillhandahåller möjlighet till inloggning med av Silverunit skapade uppgifter. Det är respektive användares ansvar att uppgifterna används och lagras på ett ansvarsfullt sätt samt att de inte används av obehöriga. Användare av eller ansvarig för uppgifterna samtycker till att omedelbart meddela Silverunit om misstänkt otillbörlig användning eller annan aktivitet som kan göra påverkan på säkerheten.

Länkar till tredjeparts information
Platserna kan, för ökad bekvämlighet till användare, innehålla hänvisningar till andra sidor, information, på internet (gemensamt kallat "Länkat material") som är utgivet, ägs och kontrolleras av annan än Silverunit. Silverunit tar inget ansvar för, politisk ställning, korrekthet, villkor, säkerhet eller funktionalitet i Länkat material.

Tvist
Alla tvister som kan härledas från Platserna till Användarvillkor skall klaras upp enligt Svensk lag i Svensk domstol.

Köpvillkor
Dessa villkor är en del av "Användarvillkor" och behandlar den del som omfattar köp, beställning, order, prisförfrågan, betalningar, leveranser och andra ärenden relaterat till nämnda händelser, inskickade till Silverunit via Platserna, inklusive "off-site", alltså e-post som kommer direkt till någon av Silverunit kontrollerade e-postadresser eller brev, dokument, som inkommit i tryckt form.

Beställare; Kund
Genom att skicka in information om vilken artikel du önskar och antal, bifogad med adress och faktura information, anses du vara en kund och beställare till aktuell produkt eller tjänst. Silverunit kan då använda dessa uppgifter som underlag för utställande av faktura motsvarande aktuell produkt och tjänst. Silverunit kan helt fritt neka, utan förklaring, att leverera önskad artikel om Kund, vid kontroll, verkar kunna vara; på obestånd, ej legal, felaktig vid uppgiftsinlämning, eller på annat sätt kunna bidra till en osäker relation.

Kund kan du bara bli om du har en organisation som mottagare, godkänd för F/FA-skatt, med giltigt momsregistreringsnummer.

Priser
Alla priser som angivs på Platserna angivs exklusive svensk mervärdesskatt, ("moms"). Innan genomförd beställning, order, skall andvändaren av Platserna försäkra sig om att summan är korrekt. Silverunit reserverar sig för felaktigt angivna priser, kontroll genomförs i och med att ordererkännande skickas. Silverunit förbehåller sig rätten att ändra priser i enlighet med Användarvillkor.

Beställning
Beställning sker genom att delge oss önskad artikel/artiklar, ange betalningssätt och ange leveransadress. När vi får ett meddelande till oss om vad du önskar kontrollerar och bekräftar vi till angiven avsändare.

Betalning
Betalningen skall vara Silverunit tillhanda inom trettio (30) dagar från fakturadatum om ej annat är avtalat, avvikelser skall framgå på faktura från Silverunit. Andra avgifter kan förekomma beroende på utformning av artikel, leveranssätt eller betalningssätt. All betalning sker enbart genom faktura, som skickas från Silverunit via e-post (pdf) och, eller via brev om det är ett lämpligare alternativ.

Leverans
Leveranser sker digitalt, via lämpligt medium, för fysiska artiklar, via postpaket. Tjänster levereras fysiskt av representant från Silverunit. Leveranstiden sker enligt ordererkännande eller enligt överenskommelse.

Ej uthämtade paket
För ej uthämtade paket tillkommer en administrativ kostnad, för närvarande 600 SEK ex.moms. Avgiften avser att ta emot godset och kontrollera anledning. Ska godset skickas igen tillkommer ytterligare en fraktkostnad på separat faktura.

Ej betalade fakturor
För ej betalade fakturor tillkommer en dröjsmålsränta som framgår av utställd faktura. Samt en administrativ avgift om 450 SEK ex.moms. I de fall fakturor förfaller och ej blir betalda inom rimlig tid kan Silverunit lämna över ärende, faktura, skuld, till annan part, för ägande och indrivning av utställd summa. I de fall ansvarar ej Silverunit för eventuella andra avgifter som kan förekomma.

Ångerrätt
Då organisationer inte faller inom ramen för svensk konsumentköplag eller distansavtalslag tar vi, i enlighet med vår R-licens, etikpolicy, varje ärende under separat behandling. Retur av gods sker enbart efter överenskommelse annars gäller "Ej uthämtade paket".

Garanti
Alla garantier styrs via artiklars/tjänsters respektive villkor.

Allmänna villkor
Dessa villkor är en del av Användarvillkor, under juridisk information, och träder i kraft vid köp, beställning, order, prisförfrågan, betalningar, leveranser och andra ärenden relaterat till nämnda händelser, inskickade till Silverunit via Platserna, inklusive "off-site", alltså e-post som kommer direkt till någon av Silverunit kontrollerade e-postadresser eller brev som inkommit skriftligt. Övergripande villkor jämte Köpvillkor, under juridisk information.

Parter; vem är vem
I följande villkor är 1 ("Silverunit") en benämning av Silverunit Systems AB, inklusive bolag inom organisationen. 2 ("Kund") en benämning på den organisation, företrädare för organisation, som Silverunit ingått avtal med.

Avtalet
1 Framledes är överenskommelsen att vi skall leverera nämnt som ("Avtalet"). 2 Silverunit har produkter och tjänster som skall levereras, kallat ("Artikel"). 3 Ansvaret att Avtalet följs ligger hos Kund som måste delge sin organisation om vilka regler som Avtalet innebär. 4 Varje Artikel har egna villkor för användning, betalning, giltighetstid och andra Artikel specifika uppgifter, där dessa villkor är gällande om Artikel specifika villkor saknas. 5 Relationen mellan Silverunit och Kund regleras med hjälp av dessa Allmänna villkor, i de fall tredje part är inblandad kan tredje part ej inte ta användning av rättigheter Kund har i och med Avtalet.

Giltighetstider
Tiden då Artikel nyttjas och vad den omfattar skall framgå i kommunikation med Kund som då utgör Avtalet, som ligger till grund för fakturering av belopp som framgår i kommunikationen. I händelse av att förslag lämnas innan bekräftelse på Avtalet, gäller förslaget i trettio (30) dagar från det datum som förslaget lämnade Silverunit.

Betalning
All betalning skall vara Silverunit tillhanda senast inom trettio (30) dagar från det att faktura lämnat Silverunit i de fall inget annat finns angivet på faktura, eller i det underlag som ligger till grund för fakturan. Vid utebliven betalning inom angiven tid har Silverunit rätt till att skicka ytterligare faktura ("Påminnelsefaktura") innehållande, förutom ursprungligt belopp, dröjsmålsränta samt en förseningsersättning om 450 SEK exklusive moms, enligt svensk lagstiftning. Påminnelsefaktura avgör Silverunit själva när den skall lämna Silverunit.

Klagomål
I de fall Kund har klagomål på Avtalet eller dess konsekvens, utfall, kvalité, skall Silverunit underrättas senast sju (7) dagar efter genomförd leverans för att förhindra att felaktig fakturering lämnar Silverunit. Efter sju (7) dagar anses därmed att Silverunit fullföljt sin del av Avtalet.

Ändringar
Ändringar i Allmänna villkor kan Silverunit göra på eget bevåg utan att det meddelas berörda Parter.